دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد صنایع پلیمر


ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تاریخ دفاع

ا

هانیه مستجابی

بررسی خواص فیزیکی مکانیکی ورئولوژیکی نانو کامپوزیتهای اپوکسی کروزل نو ولاک حامل نانوکبالت آکریلات همراه با استفاده از نانواکسید تیتانیوم

نورالدین گورزیان

24/4/91

2

مرضیه مجذوبی

سنتزشناسایی و بررسی تاثیر تیتان اکسید بر مورفولوژی و خواص فیزیکی و میکانیکی نانو کامپوزیت های اپوکسی فنول نوولاک حامل تیتانیم آکرریللات

نورالدین گودرزیان

29/4/91

3

هلن عبدالهی فر

بهبودخواص نانو کامپیوزیت زیست تخریب پذیرپلی استایرن توسط اتیلن اکتین کوپلیمر و استایرن بوتادین استایرن

سهیل سمیعی

10/3/91

4

مهدی سهامی

بررسی اثر سازگار کننده لاستیک طبیعی آپوکسید شده روی خواص نانو کامپوزیت لاستیک کلروسولفونیتدپلی اتیلن  / انانورس

محمد رضا کلایی

19/6/91

5

بابک جوینده

تاثیر جهت گیری الیاف بلند تک جهته بر خواص فیزیکی و مکانیکی میله پالترود شده پلی استری

   

6

علی جوادی آزاد

ساخت و مشخصه بندی غشاهای پلی اتر سولفون آبدوست جهت جدا سازی آب – روغن

امیر منصوری زاده

21/11/91

7

مریم صفایی

استفاده از کاتالیزوراسیدی سولفونیک اسید متصل شده به بستر پیرولیدین به عنوان کاتالیزورسبز و قابل بازیافت در سنتز مولکولهای آلی

حمید رضا صفایی

14/11/91

8

مسیح گل کاری

تهیه آلیاژ پلی اتیلن بهینه شده با اتلن اکتین کو پلیمر و بررسی خصوصیات زیست تخریب پذیری با اسافادع از اکسوپر اکسیدانت ها

محمد رحیم واثقی

29/6/91

9

علیرضا شجاعی دیندارلو

مدل سازی جریان مذاب پلیمری با رفتار پاورلا در یک دای اسپیرال

آرش سرهنگی فرد

28/6/91

10

علی ناظم البکاء جهرمی

مدل سازی جریان توسعه یافته سه بعدی در کانال اکسترو در تک پیچه : بررسی اثرات جریان پاورلاوتغییرات دمایی

آرش سرهنگی فرد

6/91

11

سید میلاد قطمیری

اختلاط واکنشی پلی اتیلن ترفتالات و پلی پروپیلن اصلاح شده با مونومرهای چند عاملی و بررسی اثر نانو کلی

یوسف جهانی

30/11/91

12

آرش سبوکی

چغرمه سازی رزین های فنولی رزول و بررسی نقش نانو خاک رس بر خواص آنها

محمد حسین بهشتی

6/10/91

13

لیلا مقدسی

چغرمه سازی رزین های فنولی نووالاک و بررسی نقش نانو خاک رس بر خواص آنها

محمد حسین بهشتی

6/10/91

14

محمد رضا عوض پور

تهیه آلیاژ پلی متیل متاکریلات – سیکلوالفین کوپلیمر قبل از پرتو اندازی و به وسیله پرتو اندازی و بررسی خواص آنها

سهیل سمیعی

30/2/92

15

احسان دبیری

تهیه آلیاژ تابش داده شده پلی کربنات / سایکلوالفین کوپلیمر/ اتیلن اکتین کوپلیمر و بررسی خواص آن

سهیل سمیعی

30/2/92

16

رودابه طاهری

تاثیر رقیق کننده های واکنش ده بر خواص فیزیکی و مکانیک رزین های اپوکسی

محمد حسین بهشتی

5/12/91

17

پیمان آزادی

مطالعه ی استحکام فصل مشترک در آلیاژهای پلیمری پلی آمید / اکریلونیتریل – بوتادی ان – استایرن و بررسی اثر نانو کلی

یوسف جهانی

20/11/91

18

عاطفه قشقایی نژاد

اصلاح سطحی غشاهای پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF)نوع الیاف تو خالی بوسیله ماکرومولکولهای تصحیح کننده سطحی(ُSMM(به روش پوشش دادن غوطه وری

امیر منصوری زاده

4/2/92

19

زهرا اصل مهدوی

ساخت و مشخصه بندی غشاهای مخلوط پلیمریPVDF/SMMالیاف تو خالی

امیر منصوری زاده

4/2/92

20

وحید عربلی

تاثیر نانو ذرات سیلیکا بر روی سینتیک پخت رزین اپوکسی وینیل استر

علیرضا عقیلی

29/4/92

21

محمد علی ابراری

ارزیابی رفتار حرارتی و سینتیک تخریب سیستم های نانو کامپوزیتی بر پایه پلی بو تا دی ان /کربن نانو لوله تک جداره

محمد رحیم واثقی جهرمی

18/3/92

22

فاطمه السادات حسینی

اختلاط واکنشی پلی بروپیلن با اکریلاتها در حضور نانو کلی

یوسف جهانی

15/7/91

23

شیرین شاهکداری

ساخت و بررسی نفوذپذیری گازی غشای پلیمری به منظور هیدرات زدایی گازطبیعی

محمدرحیم واثقی

4/92

24

هومن پوردلیر

مدلسازی پلیمریزاسیون اتیلن درراکتورهای بسترسیال فازگازی چرخشی

علیرضا عقیلی

12/91

25

تهمینه معصومی

ساخت الیاژCOC/EOC و بررسی خواص مکانیکی حرارتی وویسکوالاستیک و تاثیر پرتوهای الکترونی روی خواص آن

نورالدین گودرزیان

12/6/92

26

موهبت اسکندرنژاد

تهیه اکریونیتریل بوتادین استایرین (ََABS)بااستفاده ازBR  وSAN از طریق آلیاژسازی مذاب و بررسی زیست تخریب پذیری ABS

سهیل سمیعی

13/5/92

27

سید محمد مجتبی کوشش

بررسی و مقایسه اثر فرسودگی و نانورس برروی خواص مکانیکی لاستیک SBR

محمد رحیم واثقی

13/6/92

28

میلاد پارسافرد

بررسی و مقایسه خواص مکانیکی  لاستیک NBRبا نانوفیلرهای خاک رس سیلیکا و کربنات کلسیم

رحیم واثقی

1392

29

مینا آصف جاه

اپوکسی اصلاح و ترمیم سطحی بتن به وسیله رزین

رحیم واثقی

28/6/92

30

فاطمه صفری ده کهنه

تهیه آلیاژو نانو کامپوزیت استایرن آکریلونیتریل و بوتادین رابر و نانو سیلسیس در حضور اکسوپراکسیدانت و بررسی خواص فیزیکی مکانیک و تخریب نوری آن

نورالدین گودرزیان

13/6/92

31

مرتضی زارع

مدلسازی عددی اختلاط مذاب پلیمری درون استاتیک میکسر

آرش سرهنگی فرد

20/6/92

32

محمد غلامی

ساخت آلیاژمقاوم به ضربه پلی متیل متاکریلات و کوپلیمر الفین حلقوی واتیلن اکتین کوپلیمر و بررسی خواص مکانیک حرارتی و ویسکوالاستیک آن و همچنین تاثیر پرتوهای الکترونی روی خواص آن

سهیل سمیعی

23/4/92

33

راضیه پوراحسان

تهیه آلیاژپلی متیل متاکریلات و سایکلیک الفین کوپلیمرو بررسی خواص مکانیکی حرارتی و مورفولوژی آنها و همچنین تاثیر پرتوهای الکترونی روی خواص آنها

نورالدین گودرزیان

12/6/92

34

عبدالمهدی دیندارلو اینالو

مطالعه و بهینه سازی واکنش پیوند زنی مونومرگلیسیدیل متاکریلات برپلی اتیلن سنگین با استفاده از روش طراحی آزمایش

محمد رضا صائب

27/6/92

35

حمید فرهمندی

بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی نانوکامپوزیت پلی پروپیلن /نشاسته ترموپلاستیک / اکسید روی

علیرضا عقیلی

26/4/92

36

امید مومن

از سازگارسازی برروی ساختار فازی و خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای پروپیلن - لاستیک

محمد رحیم واثقی

27/6/92

37

معصومه کاظمی

ساخت آلیاژ پلی متیل متاکریلات و سیکلوالفین کوپلیمر و بررسی خواص آنها قبل و بعد از پرتوافکنی

سهیل سمیعی

13/6/92

38

حامد بناکار

تاثیر بوتادین رابر، استایرن بوتادین استایرن و پلی الفین الاستومر بر روی استایرن اکریلونیتریل و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها

سهیل سمیعی

12/6/92

39

نیما رهنما

بررسی مورفولوژی و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن /پلی اتیلن/خاک رس

مهدی شریف

30/11/91

40

فریباعراقی

بررسی اثرSMA حضور در آمیزهای ترموپلاستیک الاستومر پایه پلی پروپیلن بر پایداری رنگ بر روی قطعات ساخته شده با آمیزه های TPE

شروین احمدی

27/6/92

41

سینا پیروی

تهیه فوم های میکروسلولی از نانو کامپوزیت پلی متیل متا کریلات / نانوسیلیکا

علیرضا عقیلی

1/10/92

42

محمد رضا سمیع پور

بررسی اثر سایکلوالفین کوپلیمر روی خواص فیزیکی مکانیک حرارتی و مورفولوژی پلی کربنات و نیز مطالعه تاثیر پرتو افکنی روی آلیاژ  PC/COC

سهیل سمیعی

14/6/92

43

نجمه نوابی

مطالعه روی تخریب پذیری زیست محیطی و بهبود خواص ضربه پذیری و انرژی شکست همراه با استحکام نانو کامپوزیت پلی پروپیلن با ذرات نانو کلی توسط الاستومرEPDM  و اتیلن اکتین کوپلیمر

نورالدین گودرزیان

10/3/91

44

مصطفی خوانساری

جداسازی بخار آب از گاز طبیعی با استفاده از غشاء صفحه تخت SPEEK

محمد رحیم واثقی

2/11/92

45

مصطفی زجاجی

تهیه کامپوزیت سه جزئی چوب – پلاستیک زیست تخریب پذیر از مخلوط ضایعات پلی پرووپیلن و سبوس برنج و نشاسته

عبدالرسول ارومیه ای

9/92

46

سجاد علیخانی فر

بررسی خواص مکانیکی و مورفولوژی رزین اپوکسی کروزل نووالاک حامل سیلیس اکریلات و نانو کلی

سجاد علیخانی فر

3/92

47

احمد رضا طاهری

تاثیر اثرات غیر نیوتنی جریان در هندسه دو بعدی اکسترودر دومار دون

آرش سرهنگی فرد

10/92

48

محمد رضا کامرانی مقدم

تهیه فوم های میکروسلولی از نانو کامپوزیت پلی کربنات / نانو لوله های کربنی

علیرضا عقیلی

11/92

49

آیدا ولوی

اصلاح واکنش مذاب پلی اتیلن به وسیله کوپلیمرهای اکریلاتی در حضور نانو کلی و بررسی اثر پرتوهای الکترونی بر آن

یوسف جهانی

11/91

50

عباس چراغ دار

بررسی اثر نشاسته بر خواص زیست تخریب پذیری کامپوزیت های چوب پلاستیک تهیه شده از الیاف نخل خرما و پلی پروپیلن بازیافتی

عبدالرسول ارومیه ای

10/92

51

هادی جمشیدی

تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

شادی حسن آجیلی

10/12/92

52

هومان صرافیان

تاثیر نانو ذرات سیلیکا بر روی سینیتیک پخت رزین اپو کسی بر پایه بیسفنول F

علیرضا عقیلی

30/11/92

53

آرش آزاد

ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت سیلیکا – اپوکسی

علیرضا عقیلی

2/11/92

54

شهرام معظمی

بررسی خواص دینامیکی / مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت پلی کربنات / نانو لوله های کربنی

علیرضا عقیلی

23/4/93

55

فاطمه فرجی

ساخت غشای لاستیک سیلیکون جهت جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی و بررسی عوامل موثر بر گزینش پذیری آن

محمد رحیم واثقی جهرمی

1/3/93

56

علیرضا هودی

تاثیر نانو ذرات سیلیکا بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت آپوکسی وینیل استرپایه بیس فنلA/ سیلیکا

علیرضا عقیلی

12/6/92

57

وحیدرضا مقیمی اردکانی

تاثیر نانو ذرات سیلیکا بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت آپوکسی وینیل استرپایه نووالاک / سیلیکا

علیرضا عقیلی

12/6/92

58

سمیرا شیروانی

بررسی خواص آکوستیکی  EPDMدر حضور نانو کربنات کلسیم

محمد رحیم واثقی جهرمی

20/12/93

59

زهرا عدالت جو

تهیه و بررسی خواص هیدروژل های پزشکی بر پایه پلی وینیل الکل پلی اتیلن گلایکول آلجینات و آگار و تاثیر افزایش نانو در بهبود خواص هیدروژل

بیژن هنرور

29/9/92

60

زهره قرباغی

تهیه و بررسی خواص هیدروژل های پزشکی بر پایه پلی وینیل الکل و پلی اتیلن گلایکول و کیتوسان و آگارو نانو ذره گرافن برای پانسمان های زخم

بیژن هنرور

29/9/92

61

مرضیه حسین آبادی

تهیه و بررسی خواص رئولوژیکی مورفولوژیکی ومکانیکی آلیاژهای پلی استال / اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن / ترموپلاستیک الاستومر پلییورتان و نانوکامپوزیت های آن

یوسف جهانی

30/11/91

62

معصومه رمضانپور

تهیه نانو کامپوزیتPET/PBT/Organo Clay و بررسی خواص آن

مهدی رفیع زاده

17/11/92

63

ابوالحسن عامری

بررسی تغییرات خواص ویسکوالاستیک آلیاژ پلی کربنات / سایکلوالفین کوپلیمر / اتیلن اکتین کوپلیمر

نورالدین گودرزیان

12/6/92

64

دانیال خرم دل

مدل سازی پلیمر زاسیون اتیلن در راکتورهای بستر سیال فاز گازی در حالت چگالشی

علیرضا عقیلی

30/11/91

65

هانیه نیکی

مطالعه و بررسی موفولوژی و خواص نانو کامپوزیت بیسفنل آگلیسیدیل متاکریلات – گرافن اکسید

علیرضا عقیلی

16/7/93

66

طاهر مرادی

تهیه کامپوزیت سه جزئی چوب پلاستیک از پلی اتیلن سنگین الیاف کلزا و پاکتها و ظروف آلومینیومی آبمیوه و چیپس لامینه شده

عبدالرسول ارومیه ای

20/9/92

67

محمد قاسمی

بررسی اثر نشاسته و عامل فوم زا بر خواص زیست تخریب پذیری کامپوزیت های چوب پلاستیک تهیه شده از الیاف ذرت و پلی اتیلن سنگین

عبدالرسول ارومیه ای

20/9/92

68

حسین فلامرزی خارگانی

بررسی خواص الکتریکی نایلون 6 به کمک کربن نانو تیوب به روش پلیمریزاسیون درجا

محمدرحیم واثقی

5/11/93

69

احمد زارع

تهیه و بررسی مورفولوژی و خواص نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن / گرافن اکساید

مهدی شریف

29/11/93

70

محمد علی چهره نگار

تهیه و بررسی خصوصیات نانو کامپوزیت پلی اتیلن اصلاح شده با کوپلیمراتیلن اکتن و خاک رس

سهیل سمیعی

29/10/93

71

محبوبه طاهری

بررسی ساخت نانو کامپوزیت پلی پروپیلن از طریق ایجاد شاخه بلند جانبی بر روی زنجیر خطی پلی پروپیلن در حضور خاک رس طی فرایند اختلاط واکنشی مذاب

شروین احمدی

14/12/92

72

نرجس خیراندیش

یررسی اثرات جریان غیر نیوتنی غیرهمدما در فرآیند فیلم دمشی

آرش سرهنگی فرد

27/06/92

73

ندا همت

بررسی اثرات ویسکو الاستیسیتی در فرآیند فیلم دمشی

آرش سرهنگی فرد

27/06/92

74

فاطمه

ریاضی منتظر

غشاء نانو کامپوزیت نفیون/نانو ذرات دی اکسید تیتانیم اصلاح شده با کیتوسان برای عملکرد بالا در پیل سوختی متانولی

محمدمهدی حسنی صدرآبادی

13/05/93

75

میریم

خسروی نژاد

بررسی سینتیک تخریب حرارتی آلیاژپلی متیل متاکریلات و سیکلوالفین کوپلیمر

علیرضا عقیلی

30/11/93

76

فهیمه نظری

بررسی زیست تخریب پذیری آلیاژ پلی کربنات/پلی بوتیلن ترفتالات

در حضور نشاسته

محمدرحیم واثقی جهرمی

31/06/93

77

مصطفی چاروسایی

بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی شکست& ترک و برآمدگی لوله های UPVC

محمدرحیم واثقی جهرمی

30/11/93

78

مهران مسعودی

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و زیست تخریب پذیری آلیاژ

استایرن آکریلو نیتریل (SAN)و بوتادین رابر (BR)

نورالدین گودرزیان

 

79

اميرحسين رستم پور

ساخت و بررسي مورفولوژي و خواص نانو کامپوزيت هاي پلي استايرن مقاوم ضربه، گرافن..

مهدي شريف

29/11/93

80

طاهره خضری

تهيه و بررسي خواص مکانيکي و حرارتي نانو کامپوزيت هاي اپوکسن...

مهدي شريف

26/03/94

81

نسترن تابان

تهيه و بررسي خواص نانو کامپوزيتي برپايه ...

مهدي  شريف

11/06/94

82

کتایون امیرعضدی

تهیه و بررسی مقاومت خوردگی پوشش‌‌های نانو‌کامپوزیتی بر پایه اپوکسی/گرافن‌اکساید/پلی‌پیرول

مهدی شریف

04/06/94

83

رویا موسائی

تهیه و بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی/گرافن‌اکساید/پلی‌پیرول

مهدی شریف

04/06/94

84

مهرداد بحرانی

تهیه و بررسی مقاومت خوردگی پوشش‌‌های نانو‌کامپوزیتی بر پایه اپوکسی/گرافن‌اکساید/پلی‌تیوفن

مهدی شریف

04/06/94

85

علی عسکرپور

جداسازی هیدروکربن های سنگین از پساب سنگین از پساب پتروشیمی های واحد الفین با استفاده از غشای صفحه ای PES/PVP

محمدرحیم واثقی

20/06/94ليست شيمی پليمر

تاريخ دفاع

استاد راهنما

عنوان

نام و نام خانوادگي

رديف

28/10/92

بهاره کامياب مقدس

مدل سازي رياضي استخراج از يک گياه دارويي با روش دانه و بستر سيال کر

محمدامين تاج پيکر

1

16/10/92

بهاره کامياب مقدس

مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي استخراج فوق بحراني بر پايه حلاليت عصاره گياه شاتره

نسيم اکبري قيري

2

28/10/92

محمدحسين جاذبي زاده

نمک زدايي از آب دريا توسط روش اسمز معکوس

حسن نجيب زاده

3

28/10/92

محمدحسين جاذبي زاده

ساخت غشا پليمري به منظور حذف نيترات از اب با استفاده از روش اسمز معکوس

ميثم همايوني

4

13/03/93

شادي حسن آجيلي

تاثير پارامترهاي ساختاري بر رفتار شبکه اي شدن در گريدهاي پلي اتلين سبک خطي

اشکان فروتن

5

18/03/93

محسن موسوي

جداسازي مواد نفتي از آبهاي دوريز پالايشگاه فجرجم

علي موسوي نژاد

6

13/06/93

محمدحسين جاذبي زاده

حذف تولوئن از پساپ صنعتي با استفاده از غشاء پلي اترپلي  آميد وروش تراوش تبخيري

قاسم باقري

7

29/06/93

محمدحسين جاذبي زاده

حذف فنل از پساب بااستفاده از غشاء پلي اتر-  پلي آميد و روش تراوش تبخيري

محمدامين صادقي بوگر

8

14/10/93

فرشته صمدي

بهينه سازي و کاهش آلاينده هاي زيست محيطي در واحد بازيافت گوگرد

علي اصغر ملاشاهي

9

07/07/92

محسن موسوي

جداسازي حلال هاي حلقوي از دورريزهاِ واحد آروماتيک پتروشيمي بندرامام توسط اکسايش فوتوکاتاليستي و فوتوشيميائي

نويد صادقي

10

19/11/93

فرشته صمدی

بهينه سازي مصرف و توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر

 از NGL

وحيد خليل زاده

11

31/06/93

 

تهیه نانو کامپوزیتهای اکریلونیتریل بوتادین استایرن- پلی پیرول به روش اختلاط مذاب و بررسی مورفولوژی و خواص آنها

امیرحسین محققی

12

30/06/93

محمودرضا حجتی

شیرین سازی میعانات گازی دالان با روش بیولوژیکی

سحر زارع

13

13/12/93

محمودرضا حجتی

مدل سازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند تولید اتلین اکسید به روش اکسیداسیون مستقیم

زهرا صولتی فر

14

31/06/93

محمدحسين جاذبي زاده

حذف فنل از پساب با استفاده از غشاء پلیمری پلی دی متیل سیلوکسان و روش تراوش تبخیری

عبدالرضا زارعیان جهرمی

15

93/11/08

فرشته صمدي

مطالعه آزمايشگاهي كاهشCODاز پساب صنعتي با استفاده از غشا نانوفيلتراسيون پلي اتر سولفون

مرضیه صنعت خواه

16

16/04/94

محسن

موسوي

بررسي تاثير ميزان خنثي سازي و نوع اسيد مصرفي بر کاهش COD

کاستيک دور ريز از واحد اولفين..

سينا ماطاوس آرميان

17

16/04/94

محسن موسوی

اثر نوع ترکیبات فعال سطحی برروی جداسازی باراکسیژن خواهی شیمیایی...

مریم پرشام

18

30/06/93

بیژن هنرور

مطالعه آزمایشگاهی تغلیظ شربت چغندر قند با استفاده ازساخت سیستم غشایی

شیوا صداقتی

19لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

استاد راهنما

تاريخ دفاع

1

سیدوحید ارجمند

ارزیابی پتانسیل فرو ریزش پیشرونده در سازه های فولادی مقاوم سازی شده

محمدهادی فتاحی

30/6/93

2

احمد کوشکی

بررسی ضریب رفتار سازه های بتن آرمه با مهاربندی برون محور فولادی

علی نیکخو

19/8/92

3

الله داد احمدی

طراحی بهینه سقف های سبک نوین پانلی از نوع ساندویچی پیش ساخته بصورت یک یا دو طرفه

رضا رازانی

27/11/92

4

علیرضا علیزاده

رفتار لرزه ای ساختمان های متکی بر شمع ها یا پایه های قابل انعطاف بلند و مایل در زمینهای نرم بعنوان میراگر – جدا سازی با خصوصیات مرکز گرایی

پروفسور رضا رازانی

27/11/92

5

امیر کاوه نیا

تجزیه و تحلیل رفتار خستگی در پل های بتنی پیش تنیده

لیلا شهریاری

29/6/93

6

سینا حاجی بیگ تهرانی

بررسی تاثیر تنش های حرارتی وارده به مخازن هوایی بتنی آب دراثر آتش سوزی در ساختمانهای مجاور

محمد حسن کدپور

28/10/93

7

محمد رضا علیشاهی

رفتار ورق های بادبند در اثر تنشهای پس ماند جوش در سازه های فلزی

محمد حسن کدیور

30/6/93

8

سجاد محمدیان گلشن

تاثیر شعاع گوشه چیدمان لایه ها و زاویه ی لایه ها بر روی ستونهای محصور شده با الیاف CFRP تحت بارهای محوری با خروج از مرکزیت

محمد حسن کدیور

28/10/93

9

احمد صحاف

بررسی رفتار لرزه ای یک نوع میراگر – جداساز سازه ای جدید متشکل از قاب طبقه اول نرم دارای ستونهای مایل بلند شونده با اتصالات چرخشی اصطکاکی

رضا رازانی

27/11/92

10

سید عباس موسوی نژاد

تاثیر سخت کننده هایX شکل بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی فولادی با بازشو

مهدی ترابی

6/11/93

11

سالار دلاور قشقایی

ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه طراحی شده طبق مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از شاخص آسیب شکل پذیری

اشکان شریفی

6/11/93

12

امین هاشمی

بررسی تعامل دینامیکی سیستم ایوان – مناره ها درساختمانهای تاریخی، نحوه خرابی و میرایی آن ها دربرابر زلزله – بررسی موردی مسجد جامع بروجرد درزلزله 1385 لرستان

رضا رازانی

27/11/92

13

ناصر خرسند

بررسی تحلیلی سیستم جداسازی لرزه ای لاستیکی – اصطکاکی برای ساختمان های فولادی

سید مهدی دهقان بنارکی

14/11/93

14

امیر علی صمدی

بررسی تاثیرات محل و ابعاد بازشو بر روی عملکرد لرزه ای میانقاب های بنایی در قاب های خمشی بتن آرمه

حمید روستا

21/11/93

15

اسماعیل احمدی

بررسی تاثیر بتن خودمتراکم در مقاومت خمشی و برشی تیر بتی پیش تنیده خود متراکم

لیلا شهریاری

27/6/93

16

جواد حسینی

رفتار دیوار برشی فولادی و تاثیر شکل و اندازه بازشو بر مقاومت و سختی آن

محمدحسن کديور

13/12/93

17

حميدرضا کهن

مقايسه سطح عملکرد سازه های بلند مرتبه دارای مهار بازويي در مقايسه با سيستم مهار بازويي با کمربند خرپايي

محمدهادي فتاحي

31/06/93

18

عبدالله معدلي

تاثير شرايط مختلف بارگذاري بر ساختار ستون فقرات انسان

عليرضا وثوقي

16/11/92

19

حميدرضا فلاح زاده ابرقويي

مقايسه فنی و اقتصادي سازه هاي بتن آرمه کوتاه نامنظم در پلان طراحي شده بصورت ويژه و متوسط

عبدالرحيم طاهري

27/11/92

20

ماشااله بختياري نسب

بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي صنعتي جهت يافتن روشهي بهينه فنی و اقتصادی جهت مقاوم سازي آنها در ايران با توجه به پيشرفتارهای جهانی در اين موضوع

رضا رازاني

 

21

عبدالمجيد

حسين پور

بررسی ظرفيت باربري در ستون هاي مرکب ترکيب بتن و فولاد محصور شده توسط CFRP تحت بارمحوری

ليلا شهرياري

 

22

رهام عباسي توللي

بررسي تحليلي اندرکنش خاک و سازه نگهبان در محاسبه فشار محرک ناشي از زلزله با استفاده از تئوری مرز پايين آناليز حدی

آرش توتونچي

 

23

علي شيروانی دوست

مقايسه عملکرد لرزه ای – اقتصادي روش مقاوم سازي سازه هاي بنايي روستايي از نوع قابهاي فولادي درون ديوار با چند روش مقاوم سازي متداول

رضا رازاني

 

24

محمدرضا عظيم زادگان

بررسي رفتار سازه هاي بلند با نامنظمي هندسی در ارتفاع تحت اثر نيروي باد

محمدعلي هاديان فرد


 
 

25

مينا تقي زاده

بررسي روش شکاندن به عنوان يکي از روشهاي نيمه مخرب سنجش مقاومت بتن در محل

رحمت مندوست

 

26

مهدي قاسمي

ارزيابی عملکرد بتن مسلح شده با الياف فولادي در برابر تهاجم اسيد سولفوريک

محمد

پروين نيا

 

27

محمدشريف

اتباعي

بررسي و ارزيابي دقت روش هاي نوین پوش آور در تخمين پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي مهاربند BRB

و تعيين محدوده مناسب هر روش

محمدعلي برخورداري بافقِي

 

28

محمدرضا نجيبي گشتاسب

بررسط عملي بودن استفاده از سيستمهاي سازه اي باربر جانبي با عملکرد تاخيري متوالي در سطح عملکرد

رضا رازني

 

29

رامين حيدري

بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي خرپايي متناوب (staggered truss)

و روشهاي بهبود عملکرد لرزه اي و اقتصاد آن

رضا رازاني

 

30

اسما پارسا

بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضاکار با استفاده از روش کلوني مورچه ها

ليلا شهرياري

 

31

رضا رحيميان

ارزيابي عملکرد لرزه اي سازه هاي بتن مسلح منظم و نامنظم در ارتفاع با ارتفاع متوسط

اشکان شريفی

 

32

پرهام

فرهادي قلاتي

ارزيابي روش بار افزايشي سازگار با برش طبقات براي تحليل لرزه اي استاتيکی غيرخطی معادل قاب هاي خمشي نامنظم بتن آرمه

اشکان شريفي

 

33

محمدحسن

شکيبا فر

بررسي راهکارهاي کاهش پاسخ انفجاري قاب هاي با ستون فولادي مرکب به روش اجزا محدود

عليرضا

ميرزا گل تبارروشن

 

34

محمدعلی عليمرداني

پيش بيني زلزله به کمک فناوري نوين شبکه های عصبي مصنوعي

مهدي

اسدي آقبلاغي

 

35

امين شوريده

تقويت تيرهاي عميق داراي مد شکست برشِي بوسيله FRP

رضا رازاني

 

36

يونس ميرزا آقايي

ارائه مهاربندي داراي رفتار يکسان در کشش و فشار براي سازه هاي فولادي

محمود حسيني

 

37

مسعود رضايي منفرد

بازخواني مهندسي سازه در محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد با استفاده از تحليل عددي (اجزاء محدود)

عبدالعظيم اميرشاه کرمي

 

38

محمدامين

حاتمي نيا

بررسي پيچش سازه هاي بتني 3 بعدي با قاب خمشي متقارن در پلان با تحليل

پوش آور

عبدالرضا زارع

 

39

سينا رنجبر

معرفي ايده سيستم سازه اي مرکزگراي گهواره اي بلند شونده از پايه و امکان سنجي استفاده از آن در بهبود عملکرد لرزه اي قاب هاي خرپائي متناوب

رضا رازانی

 

40

جمال الدين

کريمي

توسعه آيين نامه زلزله 2800 ايران جهت محاسبه برش پايه در انواع خاک هاي مجاور گسل

محمدقاسم

وترتميجاني

 

41

محمود قزلباش

تاثير ديوارهاي برشی بتن آرمه کوپل شده بر رفتار و عملکرد سازه هاي بلند مرتبه فولادي

محمدحسن کديور

 

42

رضا صدری محمدآباد

بررسی رفتار ديناميکی مخازن مستطيلي انعطاف پذيرنده ذخيره مایعات با در نظر گرفتن اندرکنش سازه- مايع

ليلا شهرياري

 

43

شجاع الدين جوزاريان

بررسي تاثير نسبت ابعادي بر سطوح عملکرد لرزه اي قابهاي بتني

عبدالرضا زارع

 

44

حسن حيدري

ارزيابي اثرات نامنظمي در پلان بر عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي بتن آرمه با ارتفاع متوسط

اشکان شريفي

 

45

محمود محمدي

بررسي آثار نانوسيليس و الياف نايلون بر خواص مکانيکي بتن

ليلا شهرياري

 

46

مجيد عجم

بهسازی ساختمانهاي بتن مسلح موجود با استفاده از سازه های پيراموني در گوشه هاي ساختمان

محمود حسيني

 

47

بهاره کياني

بررسی عملکرد جداسازها در رفتار لرزه اي  پلها در برابر زلزله هاي حوزه نزديک و دور

ليلا شهرياري

 

48

عليرضا براتي فرد

تاثير شکل مهاربند بر عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي متکي بر فونداسيون شمعي

نقدعلي

حسين زاده

 

49

جواد

بيات پورحقيقي

مقايسه روشهای بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنايي آموزشي در ايران و چند کشور دیگر با استفاده از طراحي بهينه در سطح عملکرد

رضا رازانی

 

50

احسان ساماني

بررسي رفتار لرزه اي مهاربندهاي همگرا و واگراي شورون و مقايسه ي عملکرد لرزه اي و اقتصادي آن ها

حميد روستا

 

51

محمدهادي تزنگي

بررسي چند سيستم سازه اي پيشنهادي بعنوان جايگزين ديوار نسبي در سازه هاي بنايي جهت افزايش سطح زير بناي مفيد و افزايش مقاومت در برابر زلزله

حميد روستا

 

52

علي گودرزي

بررسي مقايسه اي فني اقتصادي چند سيستم متداول سازه اي مناسب براي ساختمان هاي بلند

رضا رازاني

 

53

علي پريسايي

تحليل مهندسي کاخ آپادانا تخت جمشيد با استفاده داز روشهاي عددي(اجزا محدود)

عبدالعظيم اميرشاه کرمي

 

54

رضا دروددستگردي

تحليل عددي پل خواجو اصفهان و محاسبه ضرايب اطمينان در بارگذاري هاي مختلف با استفاده از اجزا محدود

عبدالعظيم اميرشاه کرمي

 

55

محمدباقر يوسفي

طرح امکان حذف آرماتورهاي برشي(خاموتها) در نعل درگاه ساختمانهاي مسکن مهر با فناوری قابهاي عايق ماندگار مسطح

محمدمهدي جباري

 

56

محمدصادق

کريمي دوست

بررسي تاثير مشخصات مصالح و پارامترهاي طراحي در آناليز ديناميکي غير خطي سازه هاي بتن مسطح با قاب خمشي ويژه در برابر خرابي پِشرونده براثر گسِختگي ستون

محمدحسن کديور

 

57

محمدهادی

قدرتي تزنگي

بررسي رفتار لرزه اي يک سيستم جديد باربر جانبي شامل ورق هاي فولادي گوشه اي نازک محصور در باد بندهاي زانويي مستقيم يا منحنی

رضا رازانی

 

58

ابراهيم موسي نژاد

تعيين طيف خطر يکنواخت و طيف طرح با روش تحليل احتمالاتي برای گستره شهر شيراز

محمدحسن کدديور

 

59

ارسلان رسولي اميرآباد

نقاط قوت و ضعف پروژه مسکن مهر از ديدگاههاي فني، اقتصادي و اجتماعي و مقايسه آن با پروژه هاي مشابه انبوه سازي مسکن در خارج از کشور

رضا رازاني

 

60

علي فرشيدفر

عملکرد درياچه هاي مصنوعي با بستر خاکي و پوشش ژئوسنتيک در برابر بارهای ديناميکي درون آب درياچه

بهادر سرانجام

 

61

عليرضا کاردانيان

کمانش خطي ورق هاي حفره دار و ارزيابي اثر پيکربندي حفره ها بر کمانش ورق ها تحت اثر بارهاي گسترده و متمرکز تک محوره

محمدحسن کديور

 

62

مهدي مکارم

ارزيابي روش ترکيب سازگار مودها براي تحليل لرزه اي استاتيکي غيرخطي معادل قاب هاي خمشي نامنظم بتن آرمه

اشکان شريفي

 

63

وحيد عودبر

ارزيابي روش هاي تقريبي براي تخمين ماکزيمم تغيير شکل هاي غير الاستِک تقاضا در سازه هاي با دو درجه آزادي

اشکان شريفي

 

64

رامين کاويانی

تاخير جداگرهاي لرزه اي  LRB در پل ها تحت اثر زلزله هاي دور و نزديک از گسل

مهدي

اسدي آقبلاغي

 

65

فهيم دهقاني

بررسي عملکرد لرزه اي طرح هاي بهينه ديوارهاي برشي فولادي مرکب داراي عرض هاي مختلف بازشو در ارتفاعات مختلف ساختمان

رضا رازانی

 

66

رمضان قنبري

بررسي اثر پودرشيشه ي بي شکل در طراحي توانمند بتن خودتراکم

مهدي اسدي آقبلاغي

 

67

عبدالحکيم

موسي بيدک

بررسي تاثير شعاع گوشه مقاطع ستون هاي بتن محور شده با CFRP تحت بارهاي محوري

حميد رحماني

 

68

حسين
حسيني اردکاني

بررسي مقايسه اي رفتار لرزه اي و کارايي انواع ميراگرها با تاکيد بر ميراگرهای تنظيم شده مايعی (TLD)، مايعی ستونی (TLCD) و تلاطمی در ساختمان های بلند

رضا رازاني

 

69

احسان سرداري

بررسي رفتار سازه اي ساختمان هاي با جداساز-  ميراگرلرزه اي از نوع گهواره اي در طبقات مياني و مکان يابي بهينه آنها

رضا رازاني

 

70

علیرضا متحد

ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود با سیستم مهاربندی برون محور با تیر پیوند برشی و قاب خمشی با جداگر لرزه ای اصطکاکی - پاندولی

محمد حسن کدیور

19/03/94

71

محمدعلی جلیلی

بررسی آزمایشگاهی اثر ترکیبی میکروسیلیس وضدیخ برروی بتن؛مطالعه ی موردی مصالح و اقلیم شهرستان اقلید

رضا ناظمی

14/12/93

72

یوسف مردانی كچويي

بررسي مقاومت فشاري،مقاومت كششي،كارايي واثر خود تمييز كنندگي

مخلوط Zno-Tio2در بتن

علیرضا کیانی

30/06/93

73

مهدی صیادی پور

بررسی آثار نانوسیلیس و الیاف نایلون پلی اورتان بر خواص مکانیکی و ضربهپذیری بتن با نسبت آب به سیمان 60 درصد

محمدحسن کدیور

11/03/94

74

سید وحید هاشمی دشتکی

بررسی تاثیر اختلاط در رفتار فراکتالی ترک در نمونه های بتنی

محمد هادی فتاحی

 

75

مهدی اسفندیاری

مقایسه رفتار لرزه‏ای دیوار برشی فولادی با دیوار برشی فولادی مرکب

لیلا شهریاری

29/06/93

76

رضا محمودی

مدلسازی عددی وارزیابی رفتارلرزه ای مخازن هوایی فلزی جداسازی شده درپایه بااستفاده ازروش زمان دوام

عبدالرسول رنجبران

26/06/93

77

محمد امین شرافتی

آنالیز حساسیت مقاومت فشاری بتن به عوامل جوی در بلند مدت

احمد رجبیان

27/03/94

78

محمدرضا لطیفیان

ارزیابی روش های آنالیز غیرخطی استاتیکی معادل برای تخمین تقاضای لرزه ای سازه های قاب خمشی فولادی با پلان نامتقارن

اشکان شریفی زروانی

14/12/93

79

بهروز بهروزی

بررسی قابليت اعتماد پذيري قاب هاي خمشي بتن مسلح مقاوم سازي ..

داود صفري

29/11/93

80

محمدصادق قدوسي

بررسي الگوي فراکتال پخش ترک در المانهاي بتني تحت بار گذاري

محمدهادی فتاحي

27/06/94

81

محمدعلی سميعاني فرد

تاثير ضربه ناشی از برخورد توپ بر اعضاي بدن انسان

ليلا شهرياري

16/11/92

82

مهدي دباغ منش

بررسي بهبود عملکرد پروتز استخواني ران

ليلا شهرياري

16/11/92

83

سيد محممدصاد ق دستغيب

اثر اعضاء اضافی طبقه سخت و توانايي باز توزيع نيروهاي آزاد شده در اثر گسيختگي..

رضا رازاني

29/11/93

84

عباس کارگرخرم آبادی

بررسی روش مهندسی ارزش بهسازی آن با سایر روشهای متداول مهندسی هزینه به منظور بالا بردن کارايي..

رضا رازانی

30/06/91

85

نيما جهانخواه

ارزيابی روشهای نوين مقاوم سازي سيستم های گازرساني شهري

رضا رازاني

11/11/93

86

حمیدرضا مويدي راد

بررسي اثرات جداسازي پايه در ساختمانهاي بلند مرتبه بتني با تحليل غيرخطي

حميد روستا

 

87

محمدهادي علی پور

تعيين رفتار و سطوح عملکرد قاب های فولادي با مهاربند هم محور با فيوزهای شکا پذير

رضا رحمت خواه

11/06/94

88

مسلم عباس زاده مظفری

تقویت دیوارهای بنایی با استفاده از باریکه های فولادی تحت آنالیز Pushoverبه کمک نرم افزار Ansys

محمد حسن کدیور

31/06/94

89

علی کیانی

بررسی رفتار لرزه ای و تحلیل رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی با ورق هایصاف و موجدار

محمد حسن کدیور

30/06/94

90

حامد جذابی

تعیین بار کمانش و ضریب افزایش لنگر در تیر- ستونهای با مقطع متغیر با استفاده از روش دیفرانسیل کوادرچر

رضارحمت خواه


 

14/06/94

91

محمود بازیارمنصورخانی

فرکانس طبیعی ورق‌های دارای ترک تحت حرکت صفحه‌ای (تنشصفحه‌ای) با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

محمدحسین بازیار

27/11/93


لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

استاد راهنما

تاریخ دفاع

1

مهرزاد زارع

مطالعه ایجاد شرایط مناسب جهت حل وکس در مخازن نگهداری نفت خام

بيژن هنرور

31/6/93

2

محمد فرمنش

مطالعه بازيابی انرژی اتلافی در کولرهای هواي محصول ديزل واحد هيدروکراکر برای فرآيند توليد بخار

بيژن هنرور

25/12/92

3

سحر زارع

شيرين سازی ميعانات گازی دالان با روش بيولوژیکی

سید محمود رضا حجتی

30/6/93

4

جمال پولادرگ

مطالعه طراحی و توليد آزمايشگاهی کامپوندهای پليمری ويژه به منظوررفع نشتی سيالات در تجهيزات صنعتی و خطوط لوله

بيژن هنرور

 

5

کامبیز بهادری کشکولی

مدل سازی عددی کوره پیوسته Direct Fireاستوانه ای مکش طبیعی در شرایط مختلف عملياتی در پالایشگاه گاز پارسیان

بيژن هنرور

15/6/93

6

احسان هدایت نژاد

مطالعه و بررسی شرایط عملیاتی کوره های الفین پتروشیمی مروارید

منصور طاهری اندرکی

4/10/93

7

سید محمد حسین میر محمدی

ساخت و ارزیابی غشای بستر آمیخته چگال PEBAXنانوزئولیت A

مرتضی اصغری

31/6/93

8

ر ضا مکرمي

مدل سازي جذب گازهاي اسيدي در محلول دي اتانول آمين، بوسِله ي تماس دهنده هاي غشائي الياف تو خالي

بيژن هنرور

 

9

حميد سرلک

مطالعه طراحي و شبيه سازي برج جذب و چگونگي عملکرد جاذب هاي واحد جداسازي هوای پتروشيمي

بيژن هنرور

30/11/91

10

احمد طلاوري

بررسي پايلوتی اثر دما بر عملکرد غشاي اسمز معکوس در واحد تصفيه پتروشيمي فجر

قاسمي پناه

26/06/92

11

احسان جمشيدي

بهبود شرايط زيست محيطي فرآيند توليد فرمالدئيد از متانول

فرشاد فرهبد

24/06/92

12

محمدتقي کرامت دزکوه

شبيه سازي فرآيند تراوش CO2 از غشاي پليمري بدون حفر ه PEBAX با استفاده از نرم افزار FLUENT

مرتضی اصغري

 

13

داود چراغي

مدلسازي رياضي و مطالعه آزمايشگاهي استخراج کارواکرول از گياه دارويي بومادران توسط سيال فوق بحراني دي اکسيد کربن

بيژن هنرور

30/05/92

14

محمد اوشال

شبيه سازي رفتار غشاي نانو کامپوزيتي PEBAX-CNT در جداسازی دی اکسيد کربن از متان با استفاده از نرم افزار COMSOL

مرتضي اصغري

 

15

احمد عباسی اسپر

بررسی اثر غلظت پلی آلومینیوم کلراید، دما،

Ph محیط روی ساختار فلاک های تشکیل شده در فرآیند انعقادسازی

هجیر کریمی

17/11/92

16

سمیه زارعی

مطالعه تئوری جذب Co2 توسط تماس دهنده غشایی الیاف توخالی با آمین DEA

بیژن هنرور

27/12/92

17

محسن صادقي عمروآبـادي

بررسی نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن بر راندمان مبدل حرارتی

محمدحسن وكيلـي

25/11/93

18

حسن ربیعی

بررسی و مطالعه تزریق نفت خام و میعانات به واحد کاهش گرانروی پالایشگته نفت بندرعباس جهت افزایش تولید بنزین

بیژن هنرور

29/11/93

19

امین دیانت

بررسی شرایط بهینه آزمایشگاهی تولید نمک در یک تبخیرکننده اسپرال حاوی همزن با جابجایی اجباری

فرشاد فرهبد

93/10/04

20

امین عابدینی

مدلسازی و بررسی پارامترهای تقطیر غشایی با گاز حامل ) SGMD ( درفرایند شیرین سازی آب

مرتضی اصغری

93/06/31

21

سعید انصاری

بررسی تجربی، تئوری استفاده از نانوسیال روغن موتور-دی اکسیدتیتانیوم در مبدل حرارتی دولوله ای

زهرا عرب ابوسعدی

93/11/30

22

ابوطالب نگهداری

بررسی سیستم تزریق کلر واحد زلال کننده پالایشگاه آبادان و رفع عیوب عملیاتی آن

نادیا اسفندیاری

93/12/06

23

علیرضا نوشادی

بررسی آزمایشگاهی و ریاضی اثر درصدهای مختلف شوری بر عملکرد یک استخر نمک زدای خورشیدی

فرشاد فرهبد

31/06/93

24

فاطمه دلاویز

شبیه سازی دینامیکی آلودگی هوا در زیرگذر زند شیراز با استفاده از نرم افزار

CFD و ارائه راهکار جهت کاهش آلودگی

فرشاد فرهبد

11/06/93

25

مسلم جهانگیرنیا

شبیهسازیCFDیک خشک کن گلخانهای خورشیدی با استفاده از نرم افزار COMSOL

بیژن هنرور

27/11/93

26

محمدامین نظری

شناسایی و تحلیل سناریوهای بحران زا ناشی از حوادث تکنولوژیک در مجتمع گازی پارس جنوبی

بهمن عبدالحمیدزاده

16/01/94

27

مرتضي هاشمي نيا

سیال فوق بحرانی و کاربرد آن در استخراج قند از گیاه استویا

قدرت اله هاشمي

 

28

ميثم خوباني

پيش بيني ميزان نشست رسوب آسفالتين به کمک شبکه هاي عصبي در مخازن کربناته

اسدلله ملک زاده

29/05/94

29

زهرا افشارپور

مطالعه شبيه سازي خالص سازي هيدروژن با استفاده از جاذب جامد به کمک نرم افزار متلب

بيژن هنرور

 

30

علی عزيزی

بررسي و بهينه سازي واحدهاي تصفيه

LPG

بيژن هنرور

19/11/93

31

محمود اسدي

مطالعه پيش بيني ويسکوزيته مايعات هيدروکربنی سبک براساس معادله حالت پاتل و تجا

منصور

طاهری انارکي

23/09/93

32

کوثر مهدوی

مطالعه آزمایشگاهی جداسازی تولوئن از پساب با استفاده از

روش های غشایی

بیژن هنرور

20/04/94

33

مهدی برهان

بهینهسازی شرایط عملیاتی حاکم برواحدپیش

تصفیه بررویپساب خروجی ازپتروشیمی مبین

زهراعرب

24/02/94

34

حامد باقری

مطالعه آزمایشگاهی فرمولاسیون غشاء سه لایه حاوی ترکیبات نانو برای شیرین سازی آب خلیج فارس

بیژن هنرور

20/07/94

35

حسین حاجی زاده

پوشش نانوذرات آلومینا با پلیآنیلین جهت جذب سطحی یونهای فلزات سنگین از آب

منصور طاهری انارکی

29/02/94

36

خلیل دمیری

سنتز هیدروترمال نانوپلیت های Al2O3  و تاثیر راسب هیدروکسید پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوذرات

شادی حسن آجیلی

27/03/94