دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود