دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

نام آزمایشگاه یا کارگاه : آزمایشگاه  نفت

 

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه تیتراتور کارل فیشر

Cou-Lo Compact

GRScientific انگلستان

اسفند 1386

2

دستگاه تعیین نقطه اشتعال فراورده های نفتی به روش Pensky-Martens

-

S.D.M  - ایتالیا

اسفند 1386

3

دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش

فراورده های نفتی

-

S.D.M  - ایتالیا

اسفند 1386

4

دستگاه تشخیص خورندگی فراورده های نفتی به روش تیرگی تیغه مسی

-

S.D.M  - ایتالیا

اسفند 1386

5

دستگاه اندازه گیری باقی مانده کربن به روش Ramsbottom

-

S.D.M  - ایتالیا

اسفند 1386

6

دستگاه آزمایش رنگ فراورده های نفتی

به روش  Saybolt

-

S.D.M  - ایتالیا

اسفند 1386

7

دستگاه تقطیر ناگهانی

 

S.D.M  - ایتالیا

اردیبهشت 91