دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

آقای 

ندارد

3