دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود