دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود

نام آزمایشگاه یا کارگاه : آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه یونیورسال 30 تن

کشش فشار خمش

چین

بهمن 92

2

دستگاه تست ضربه فلزات

Charpy

چین

تیر 91

3

دستگاه سختی سنج یونیورسال

--

چین

اردیبهشت 91

4

دستگاه میکرو سختی سنج

ویکرز

چین

فروردین 92