دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد

آقای 

ندارد

3