دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود