دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه الاستومر
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود