دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه کنترل فرآیندها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود

نام آزمایشگاه یا کارگاه : آزمایشگاه کنترل فرایندها

 

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه کنترل سطح

 

Festo

بهمن 1388

2

دستگاه کنترل دما

 

Festo

بهمن 1388

3

دستگاه کنترل فشار

 

Festo

بهمن 1388

4

دستگاه کنترل جریان

 

Festo

بهمن 1388