دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه کنترل فرآیندها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود