دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه روشهاي اندازه گيري مشخصات پليمرها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود

نام آزمایشگاه یا کارگاه : آزمایشگاه روشهاي اندازه گيري مشخصات پليمرها

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

دستگاه TGA/DSC

1600 c

Mettler Toledo

مهر 1389