دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه روشهاي اندازه گيري مشخصات پليمرها
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود