دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه عملیات واحد
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود

نام آزمایشگاه یا کارگاه : آزمایشگاه عملیات واحد

ردیف

نام دستگاه

مدل

کمپانی سازنده

تاریخ خرید

1

برج تقطیر سینی دار

سینی دار و آکنده

صنایع آموزشی

خرداد1389

2

برج جذب

--

پارسووا

مهر 91

3

استخراج مایع مایع

--

پژواک پژوه صنعت

تیر 90

4

استخراج جامد مایع

--

البرز کوشا

خرداد 1387