دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه عملیات واحد
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود