دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی
  آزمایشگاه عملیات واحد
  آزمایشگاه روشهاي اندازه گيري مشخصات پليمرها
  کارگاه برق و فلز کاری
  مراکز کامپیوتر
  آزمایشگاه کنترل فرآیندها
  آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
  کارگاه الکترونیک خودرو
  کارگاه الاستومر
  آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
  کارگاه جوشکاری
  آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد
  آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
  آزمایشگاه معماری و مدار منطقی
  آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک
  کارگاه ماشین ابزار و طراحی قالب
  کارگاه اتو مکانیک ومولد قدرت
  آزمایشگاه نفت
  کارگاه پلاستیک
  کارگاه ریخته گری
  آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها
  کارگاه تراش قطعات خودرو
  کارگاه های خودرو