دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


تاریخ تاسیس دانشکده

1387

تعداد رشته موجود در دانشکده

43

تعداد دانشجویان فعال دانشکده

8887

تعداد اساتید هیات علمی دانشکده

101