دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

محمدرحیم واثقی جهرمی

دکترا - استادیار

پلیمر

میترا زارع

دکترا - مربی

پلیمر

پست الكترونیك: m.zare2006@yahoo.com

امیرحسین حقیقی

دکترا - مربی

پلیمر

پست الكترونیك: Haghighi.ah@gmail.com

علیرضا عقیلی

دکترا - استادیار

پلیمر

مهدی شریف

دکترا - مربی

پلیمر

علیرضا مجرد

دکترا - مربی

پلیمر