دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی پلیمر - صنایع 

کارشناسی

دکتر مهدی شریف 

مهندسی پلیمر - رنگ 

کارشناسی

دکتر مهدی شریف 

مهندسی پلیمر 

کارشناسی ارشد 

دکتر مهدی شریف