دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اسماعیل جعفری

دکترا - استادیار

مهندسی مواد

شیوا منصورزاده

دکترا - استادیار

مهندسی مواد

پست الكترونیك: sh.mansourzadeh@gmail.com

لاله قلندری

دکترا - استادیار

مهندسی مواد

پست الكترونیك: mailto:lghalandari@yahoo.com

راضیه ثانی

دکترا - استادیار

مهندسی مواد

امین ربیعی زاده

دکترا - استادیار

مهندسی مواد

پست الكترونیك: rabieezadeh@iaushiraz.ac.ir

امیرحسین یقتین

دکترا - مربی

مهندسی مواد

پست الكترونیك: yaghtin@gmail.com

سیدعلی خسروی فرد

دکترا - مربی

مهندسی مواد

نوید حسین آبادی

دکترا - مربی

مهندسی مواد

رضا درخشنده حقیقی

دکترا - استادیار

مهندسی مواد

عباسعلی نظربلند

دکترا - استادیار

مهندسی مواد