دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی متالوژی و مواد - سرامیک 

کارشناسی

دکتر سیدعلی خسروی فرد 

مهندسی متالوژی و مواد - صنعتی 

کارشناسی

دکتر سیدعلی خسروی فرد 

مهندسی متالوژی و مواد - خوردگی 

کارشناسی ارشد

دکتر امین ربیع زاده