دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی عمران

کارشناسی

دکتر رضا رحمت خواه

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ارشد

دکتر پیمان قطعی