دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

سیدمحمودرضا حجتی

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك:hojjatimr@gmail.com

 


فرشته صمدی

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك: Fereshteh.samadi1@gmail.com

 


بهزاد وافری

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك:

 


محمدصادق توللی

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك: tavallali@iaushiraz.ac.ir

 


هادی عدلو

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك:

 


ابوالحسن عامری

دکترا - مربی

مهندسی شیمی

پست الكترونیك: ameri@iaushiraz.ac.ir

 


اصغر گندمکار

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك:

 


مریم آسمانی

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك:

 


بهاره کامیاب مقدس

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك:

 


محمد حسین جاذبی زاده

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك:

 


سید محسن موسوی

دکترا - استادیار

مهندسی شیمی

پست الكترونیك: