دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی شیمی 

کارشناسی

دکتر اصغر گندمکار

مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت

کارشناسی

دکتر اصغر گندمکار

مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد 

دکتر محمودرضا حجتی 

مهندسی شیمی 

دکترا 

دکتر محمودرضا حجتی