اعضاي هيات علمي گروه  مكانيك

دکتر اسماعیل اسلامی          esmaeel.eslami@gmail.com
دکتر احمد افسري                      dr_a_afsari@yahoo.com
دکتر یوسف بازرگان لاری              imana6061@gmail.com
دکتر فرشاد پسران                          fpesaran@gmail.com
دکتر سامان تشکر                saman.tashakor@yahoo.com
دکتر عليرضا تهور                          tahavvor@hotmail.com
دکتر رضا جاهدی                            re.jahedi@gmail.com
مهندس حمیدرضاخاکره                 hrkhakrah@yahoo.com
دکتر فاطمه خاموشی ابرقویی    f_khamoushi@yahoo.com
دکتر سالارخواجه پور                  skhajehpour@gmail.com
دکتر محمد رضا ده بزرگی                moush60@yahoo.com
دکتر پرهام زاهدی نژاد             p_zahedinejad@yahoo.com
دکتر سلوی صمیمی                salva_samimi@yahoo.com
دکتر دارا فاضل                             dara_fazel@yahoo.com
دکتر محمدجواد کاظم زاده پارسی        mjparsi@gmail.com
دکتر مهرداد محمدی                  mohamadm@shirazu.ac.ir
دکتر مهناز محمدی                           mnm@iaushiraz.net
دکتر مریم محیط پور                       mohitpour@gmail.com
 دکتر علی نجفی اردکانی              alinajafi62@gmail.com
          alitavakolpur@yahoo.comدکتر علی توکلپور صالح