دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه تراش قطعات خودرو
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود