دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه تراش قطعات خودرو
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه تراش قطعات خودرو

آقای مهندس علی کاردان

ندارد

36412596