دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه ریخته گری
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود