دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه ریخته گری
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه ریخته گری

آقای حشمت الله هوشیار

ندارد

36412596