دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه اتو مکانیک ومولد قدرت
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود