دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه اتو مکانیک ومولد قدرت
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه اتو مکانیک ومولد قدرت

آقای مسعود محمدی

ندارد

36412596