دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه ماشین ابزار و طراحی قالب
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود