دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه ماشین ابزار و طراحی قالب
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه ماشین ابزار و طراحی قالب

آقای یدالله صالحی

ندارد

36412596