دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود