دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک

آقای مهندس مسعود گل پرداز

massy_chem@yahoo.com

36142596