دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه معماری و مدار منطقی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود