دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه معماری و مدار منطقی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 


نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

آزمایشگاه معماری و مدار منطقی

آقای مهندس مهدی قائمی

ghaemiam@yahoo.com

36191664