دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه های خودرو
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه های خودرو

آقای مهندس احد انوری نیا

ahad_anvarinia@yahoo.com

36412596