دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه جوشکاری

آقای مهندس علی عزمی

ندارد

36412596