دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود