دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 


نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

آقای مهندس مهدی قائمی

ghaemiam@yahoo.com

36191664