دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه الکترونیک خودرو
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود