دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه الکترونیک خودرو
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کارگاه الکترونیک خودرو

آقای مهندس علی رضایی

ندارد

36412596