دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

آقای مهندس علی رضایی

ندارد

36412596