دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود