دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کامپیوتر

آقای مهندس جاهد

tamrinit@ymail.com

36191663