دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه برق و فلز کاری
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود