دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کارگاه برق و فلز کاری
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

برق

آقای حمید سریانی

ندارد

36412596