دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

علی تقی زاده    

فوق لیسانس - مربی

صنایع

پست الكترونیك: avaz_tagh@yahoo.com

سید محمد حسن حجتی    

دکترا- استاد یار

صنایع

پست الكترونیك: hojati.h@yahoo.com

فربد ذوالریاستین    

دکترا- استاد یار

صنایع

پست الكترونیك: far.zor@gmail.com

مهدی عباسی    

دکترا- استاد یار

صنایع

پست الكترونیك: abbasi.ieg@gmail.com

محمد رضا فیلی زاده    

دکترا- استاد یار

صنایع

پست الكترونیك: feylizadeh_mr@yahoo.com

مرتضی باقر پور    

دکترا- استاد یار

صنایع

پست الكترونیك: ba88@yahoo.com

مهناز زارعی    

دکترا- مربی

صنایع

پست الكترونیك: delbina.zarei@gmail.com

مجید اعرابی    

دکترا- مربی

صنایع

پست الكترونیك: majidnp@gmail.com

زهره فرخی    

فوق لیسانس - مربی

صنایع

پست الكترونیك: farrokhi.au@gmail.com