دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد

دکتر مهناز زارعی

مهندسی صنایع

کارشناسی

دکتر مهناز زارعی

مهندسی صنایع-طراحی و تحلیل سیستمها

کارشناسی

دکتر مهناز زارعی

مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی

کارشناسی

مهندس زهره فرخی

مهندسی بهره برداری راه آهن

کارشناسی

مهندس زهره فرخی